مفاتيح الدولة وتكلفتها الهاتفية

 

مفاتيح الدول وتكلفتها الهاتفية بالنت تي فون

 
 

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z  

Country Rate Code
Afghanistan US$ 1.13 93
Albania US$ 0.30 355
Algeria US$ 0.24 213
American Samoa US$ 0.53 684
Andorra US$ 0.29 376
Angola US$ 0.57 244
Anguilla US$ 0.49 1264
Antarctica US$ 0.25 672
Antigua US$ 0.48 1268
Argentina US$ 0.18 54
     Buenos Aires Cellular US$ 0.33 541144
     Cellular US$ 0.33 5420
Armenia US$ 0.35 374
Aruba US$ 0.35 297
Ascension Island US$ 0.84 247
Atlantic Ocean US$ 7.52 871
Atlantic West US$ 7.52 874
Australia US$ 0.08 61
     Cellular US$ 0.25 6115
Austria US$ 0.13 43
     Cellular US$ 0.25 43663
Azerbaijan US$ 0.49 994
Click to Top
Country Rate Code
Bahamas US$ 0.21 1242
Bahrain US$ 0.80 973
Bangladesh US$ 0.84 880
Barbados US$ 0.56 1246
Belarus US$ 0.30 375
Belgium US$ 0.08 32
     Cellular US$ 0.25 3217
Belize US$ 0.71 501
Benin US$ 0.62 229
Bermuda US$ 0.21 1441
Bhutan US$ 0.86 975
Bolivia US$ 0.68 591
Bosnia And Herzegovina US$ 0.30 387
Botswana US$ 0.46 267
Brazil US$ 0.20 55
     Cellular US$ 0.34 004
     Rio US$ 0.08 5521
     Sao Paulo US$ 0.08 5511
British Virgin Islands US$ 0.26 1284
Brunei US$ 0.48 673
Bulgaria US$ 0.22 359
     Cellular US$ 0.38 35948
     Sofia US$ 0.13 3592
Burkina Faso US$ 0.64 226
Burma - Myanmar US$ 1.17 95
Burundi US$ 0.69 257
Click to Top
Country Rate Code
Cambodia US$ 1.03 855
Cameroon US$ 0.85 237
Canada US$ 0.07 001
Cape Verde Islands US$ 0.58 238
Cayman Islands US$ 0.35 1345
Central African Republic US$ 0.99 236
Chad US$ 1.27 235
Chile US$ 0.20 56
China US$ 0.15 86
     Beijing US$ 0.10 8610
     Cellular US$ 0.28 8613
     Shanghai US$ 0.10 8621
Christmas Islands US$ 0.37 6724
Cocos Islands US$ 0.33 6722
Colombia US$ 0.18 57
     Bogota US$ 0.12 571
     Cellular US$ 0.22 573
Comoros US$ 1.02 269
Congo US$ 0.75 242
Cook Islands US$ 1.15 682
Costa Rica US$ 0.43 506
Croatia US$ 0.26 385
Cuba US$ 1.50 53
Cyprus US$ 0.26 357
     Cellular US$ 0.28 35791
Czech Republic US$ 0.17 420
     Prague US$ 0.13 4202
Click to Top
Country Rate Code
Denmark US$ 0.099 45
     Cellular US$ 0.14 4520
Diego Garcia US$ 0.80 246
Djibouti US$ 0.93 253
Dominica US$ 0.58 1767
Dominican Republic US$ 0.23 1809
Click to Top
Country Rate Code
Ecuador US$ 0.34 593
     Quito US$ 0.33 5932
Egypt US$ 0.60 20
El Salvador US$ 0.36 503
Equat. Guinea US$ 0.91 240
Eritrea US$ 0.99 291
Estonia US$ 0.20 372
Ethiopia US$ 0.96 251
Click to Top
Country Rate Code
Faeroe Islands US$ 0.34 298
Falkland Islands US$ 0.71 500
Fiji Islands US$ 0.99 679
Finland US$ 0.099 358
     Cellular US$ 0.159 3584
France US$ 0.06 33
     Cellular US$ 0.25 336
French Antilles US$ 0.37 596
French Guiana US$ 0.40 594
French Polynesia US$ 0.66 689
Click to Top
Country Rate Code
Gabon Republic US$ 0.74 241
Gambia US$ 0.58 220
Georgia US$ 0.35 995
Germany US$ 0.06 49
     Cellular US$ 0.23 4917
Ghana US$ 0.49 233
Gibraltar US$ 0.37 350
Greece US$ 0.20 30
Greenland US$ 0.54 299
Grenada US$ 0.58 1473
Guadeloupe US$ 0.50 590
Guam US$ 0.12 1671
Guantanamo Bay US$ 0.49 5399
Guatemala US$ 0.28 502
Guinea US$ 0.59 224
Guyana US$ 0.87 592
Click to Top
Country Rate Code
Haiti US$ 0.66 509
Honduras US$ 0.52 504
Hong Kong US$ 0.08 852
Hungary US$ 0.18 36
Click to Top
Country Rate Code
Iceland US$ 0.26 354
India US$ 0.55 91
     Bangalore US$ 0.55 9180
     Bombay US$ 0.39 9122
     Madras US$ 0.39 9144
     New Delhi US$ 0.49 9111
     Special (cellular) US$ 0.68 9198
Indian Ocean US$ 7.52 873
Indonesia US$ 0.49 62
Iran US$ 0.95 98
Iraq US$ 1.11 964
Ireland US$ 0.099 353
     Cellular US$ 0.24 3538
Israel US$ 0.09 972
     Cellular US$ 0.22 9725
Italy US$ 0.08 39
     Cellular US$ 0.31 393
Ivory Coast US$ 0.89 225
Click to Top
Country Rate Code
Jamaica US$ 0.62 1876
Japan US$ 0.08 81
     Cellular US$ 0.27 8110
Jordan US$ 0.85 962
Click to Top
Country Rate Code
Kazakhstan US$ 0.35 731
Kenya US$ 0.78 254
Kiribati US$ 0.99 686
Korea North US$ 0.94 850
Korea South US$ 0.10 82
     Cellular US$ 0.12 821
Kuwait US$ 0.28 965
Kyrgyzstan US$ 0.35 7319
Click to Top
Country Rate Code
Laos US$ 0.89 856
Latvia US$ 0.29 371
Lebanon US$ 0.68 961
Lesotho US$ 0.57 266
Liberia US$ 0.49 231
Libya US$ 0.39 218
Liechtenstein US$ 0.16 423
Lithuania US$ 0.29 370
Luxembourg US$ 0.099 352
Click to Top
Country Rate Code
Macao US$ 0.56 853
Macedonia US$ 0.30 389
Madagascar US$ 1.00 261
Malawi US$ 0.48 265
Malaysia US$ 0.19 60
     Kuala Lumpur US$ 0.07 603
Maldives US$ 0.83 960
Mali US$ 0.89 223
Malta US$ 0.24 356
Marshall Island US$ 0.51 692
Mauritania US$ 0.72 222
Mauritius US$ 0.72 230
Mayotte US$ 1.02 2696
Mexico US$ 0.19 52
Micronesia US$ 0.73 691
Moldova US$ 0.22 373
Monaco US$ 0.18 377
Mongolia US$ 0.65 976
Montserrat US$ 0.60 1011
Morocco US$ 0.35 212
     Casablanca US$ 0.47 21222
     Cellular US$ 0.55 2126
Mozambique US$ 0.72 258
Click to Top
Country Rate Code
Namibia US$ 0.56 264
Nauru US$ 1.05 674
Nepal US$ 0.95 977
Netherland Antilles US$ 0.35 599
Netherlands US$ 0.08 31
     Cellular US$ 0.29 316
Nevis US$ 0.53 1869469
New Caledonia US$ 0.75 687
New Zealand US$ 0.099 64
     Cellular US$ 0.24 6421
Nicaragua US$ 0.56 505
Niger US$ 0.69 227
Nigeria US$ 0.74 234
Niue US$ 1.16 683
Norfolk Islands US$ 0.54 6723
Norway US$ 0.08 47
     Cellular US$ 0.29 4790
Click to Top
Country Rate Code
Oman US$ 0.90 968
Click to Top
Country Rate Code
Pacific Ocean US$ 7.52 872
Pakistan US$ 0.59 92
Palau US$ 0.89 680
Panama US$ 0.57 507
Papau New Guinea US$ 0.51 675
Paraguay US$ 0.78 595
Peru US$ 0.38 51
Philippines US$ 0.21 63
Poland US$ 0.14 48
     Cellular US$ 0.24 4850
Portugal US$ 0.12 351
     Cellular US$ 0.22 3519
Puerto Rico US$ 0.07 1787
Click to Top
Country Rate Code
Qatar US$ 0.79 974
Click to Top
Country Rate Code
Reunion Island US$ 0.69 262
Romania US$ 0.35 40
Russia US$ 0.21 7
     Moscow US$ 0.18 7095
Rwanda US$ 0.83 250
Click to Top
Country Rate Code
Saipan US$ 0.51 1670
San Marino US$ 0.45 378
Sao Tome US$ 1.09 239
Saudi Arabia US$ 0.48 966
Senegal Republic US$ 0.99 221
Serbia US$ 0.30 381
Seychelles Islands US$ 1.01 248
Sierra Leone US$ 0.89 232
Singapore US$ 0.15 65
     Cellular US$ 0.17 659
Slovakia US$ 0.22 421
Slovenia US$ 0.19 386
Solomon Islands US$ 0.62 677
Somalia US$ 0.79 252
South Africa US$ 0.35 27
     Johannesburg US$ 0.30 2711
Spain US$ 0.13 34
     Cellular US$ 0.25 346
     Madrid US$ 0.11 3491
Sri Lanka US$ 0.81 94
St. Helena US$ 0.81 290
St. Kitts US$ 0.49 1869
St. Lucia US$ 0.65 1758
St. Pierre & Miquelon US$ 0.32 508
St. Vincent US$ 0.60 1784
Sudan US$ 0.52 249
Suriname US$ 1.11 597
Swaziland US$ 0.27 268
Sweden US$ 0.06 46
     Cellular US$ 0.29 4610
Switzerland US$ 0.08 41
     Cellular US$ 0.25 417
Syria US$ 0.84 963
Click to Top
Country Rate Code
Taiwan US$ 0.15 886
     Cellular US$ 0.17 88690
Tajikistan US$ 0.35 7377
Tanzania US$ 0.62 255
Thailand US$ 0.45 66
Togo US$ 0.89 228
Tonga Islands US$ 0.98 676
Trinidad US$ 0.45 1868
Tunisia US$ 0.31 216
Turkey US$ 0.19 90
     Cellular US$ 0.28 905
Turkmenistan US$ 0.65 993
Turks & Caicos US$ 0.58 1649
Tuvalu US$ 0.86 688
Click to Top
Country Rate Code
Uganda US$ 0.49 256
Ukraine US$ 0.20 380
     Kiev US$ 0.17 380442
United Arab Emirates US$ 0.31 971
United Kingdom US$ 0.039 44
     Cellular US$ 0.24 440
     London US$ 0.039 44207
Uruguay US$ 0.62 598
US US$ 0.07 1
US Toll Free US$ 0.01 1800
Uzbekistan US$ 0.35 998
Click to Top
Country Rate Code
Vanuatu Republic US$ 0.94 678
Vatican City US$ 0.14 3906
Venezuela US$ 0.36 58
     Caracas US$ 0.19 58212
Vietnam US$ 0.97 84
Virgin Islands US$ 0.08 1340
Click to Top
Country Rate Code
Wallis & Futuna US$ 0.38 681
Western Samoa US$ 0.82 685
Click to Top
Country Rate Code
Yemen US$ 0.86 967
Click to Top
Country Rate Code
Zaire US$ 0.66 243
Zambia US$ 0.69 260
Zanzibar US$ 1.62 259
Zimbabwe US$ 0.37 263

Click to Top

رجوع للصفحة الرئيسية